')); replace2=replace.replace(new RegExp('form','gim'),'div'); document.getElementById(Id_Skinak_Comment).innerHTML='
'; } } xmlhttp.open("GET",'http://www.pgsport.ir/post/comment/'+CommentID,true); xmlhttp.send(); } function SM(strCode) {document.getElementById ('tex').value +=strCode;}

sharj

پنجشنبه 03 خرداد 1403

استراتژی مبارزه در تکواندو

درباره ما
ورزشی کلیپ اخبار ،عكس، دانلود مقاله ورزشي - رزمي
آرم باشگاه فرهنگی ورزشی خلیج فارس کچوییه یک نشان ثبت شده است و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد
امکانات جانبی
این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاری:
این صفحه را به اشتراک بگذارید


SEO Reports for pgsport.ir
پيشنهاد وي‍‍‍ژه باشگاه آنلاين خليج فارس
جستجوگر پیشرفته سایتدستگاه بدنسازی و تناسب اندام همه کاره ریووفلکس اکستریم
استراتژی مبارزه در تکواندو

استراتژی مبارزه در تکواندو

نكته 1: موقعيت سنجي دركسب امتياز: بدليل سرعت ضربات ، فرصت وموقعيت هاي كسب امتيازبسياركوتاه است وچنانچه مبارز به سرعت از موقعيت هاي ايجادشده استفاده ننمايد و يا كند عمل كندبعيداست دربالا بردن امتيازات خودچندان موفق باشد ضمن آنكه يك مبارزه خوب بااتخاذ استراتژي صحيح موقعيت هاي كسب امتيازرابراي خود ايجاد مينمايد و منتظرفراهم شدن موقعيت نمي شود.

 

نكته 2: تقسيم انرژي ونفس دركل سه راند: بسيارديده شده كه بازيكناني درراندهاي اول ودوم بسيارخوب ظاهرشده ولي ناگهان آنقدربه اصطلاح كم مي آورندكه يك مبارزة برده رابه باخت تبديل مي كنندضمن آنكه بروز چنين حالتي حتي مي تواندبراي وي بسيارخطرناك هم باشد زيرابا بروز خستگي وكم آوردن نفس ديگرتوان دفاع صحيح ويا جابجايي به حداقل رسيده وممكن است درچنين شرايطي حتي ناك اوت گرددبنابراين بايدبگونه اي عمل كردكه راندآخربا راند اول يكسان بوده ويا حتي اكتيوتر و فعال تر نيزبود واگربدين طريقه عمل كنيم كه براي راند آخرانرژي بيشتري راذخيره كرده باشيم مي توانيم ازخستگي حريف مقابل نيز كمال استفاده راببريم .

نكته 3: تغييرروند مسابقه درشرايط بحراني : ازادامة روند مبارزه درحاليكه بنفع شما نيست اجتناب كنيدوفوراً شيوة مبارزه را تغييردهيد مثلاً اگراستراتژي ضرحمله بنفع شما نيست سعي كنيد بيشترازحمله استفاده كنيد ويا اگرمبارزه درحال سكون سشودي برايتان نداردشيوة رقص پا وجابجايي وتحرك پيشه كنيد درهرصورت سعي كنيد با تغيير به موقع شيوه ها تمركزحريف را بهم ريخته و استراتژي اوراخشي سازيد ،حتماً تابحال شاهدبوده ايد كه مبارزي درعين حال كه چندين امتيازازحريف عقب است با اتخاذيك استراتژي جالب وي رابه كناره هاي شي هاپ جانگ نزديك كرده وآنقدربه اوحمله مي كندو او را مجبور به بيرون رفتن از محوطه و درنتيجه گرفتن اخطارمينمايد و6  اخطار ميكند و ازحريف برنده يك بازنده مي سازد و مبارزه رابه نفع خود خاتمه ميدهد ، اين نمونه اي ازروش تغييرروند مسابقه درشرايط بحراني ميباشد .

نكته 4 : حركت درچارچوب قوانين : انجام مسابقه درچهارچوب قوانين جاري ونگرفتن اخطارها ي متعددحداقل دوحسن خوب دارديكي انجام بازي جوانمردانه وديگر ازدست ندادن امتيازوچه بسيار بازيكناني كه فقط بديل گرفتن اخطار بيشترنسبت به حريف مبارزه راواگذار كرده اند .

نكته 5: تسليم ناپذيري : يك مبارز خوب تا آخرين لحظه دست ازتلاش برنمي داردچه آنكه ازحريف جلوست ومي بايددرحفظ امتيازونتيجه بكوشدوچه آنكس كه ازحريف خود عقب افتاده هيچگاه نبايدتسليم شده وفكركندكه ديگركاري ازدست وي برنمي آيد زيرا بارها اتفاق افتاده كه بازيكني با توجه به امتيازات متعدددي كه عقب بوده بناگاه درآخرين لحظات توانسته ازحريف جلو افتاده ويك بردشيرين نصيب خودسازدويا اينكه با يك حركت سريع وي راغافلگيركرده وحتي ناك اوت نمايد .

نكته 6 : دست كم نگرفتن حريف : هيچگاه هيچ حريفي رادست كم نگيرد زيرااينكارميتواند گاهي غيراز، ازدست دادن امتياز حتي خطرناك هم باشد .

نكته 7: اثر گذاري مثبت برروي داور: با ارايه بازي جوانمردانه ونيز رفتاراحترام آميز با حريف مقابل وداوران وراي آنها بخصوص درهنگاميكه اخطاري دريافت نمود او احساس مي كنيدممكن است اين اخطارمنصفانه نباشد و يا زماني كه رفتار غير ورزشي حريفتان، شما را عصباني ميكند  نمي بايست ازحيطة رفتار و منش پهلواني خارج شده ورفتاري غيراصولي بروزدهيد درچنين حالاتي باحفظ آرامش وثبات رواني مي توانيد برروي همه اثرمثبت بگذاريد بخصوص داوران .

نكته 8: بزرگنمايي نكردن ضربه حريف : سعي كنيدتاآنجا كه مي توانيد ضربة حريف را كم اهميت وحتي بي اثرجلوه دهيدخيلي ازبازيكنان كم تجربه هنگاميكه مثلاً ضربه اي وولوبي اثربه كلاهشان اصابت مي كندويا ازكنارآن ردمي شودبلافاصله دست به كلاه برده وآنرا جابجا ميكنند واين عمل مي تواند به داورقدرت ضربه را القاء نمايد.

نكته 9: تقدم تكنيك : به اين فكرنكنيد كه كدام ضربه راخوب اجراميكنيد بلكه بايد بيابيد كدام ضربه را حريف ميخورد و در آن نقطه ضعف دارد و سعي كنيد همان ضربه را به حريف وارد كنيد.

نكته 10: حركات فريبنده وجابجايي ها : حركات فريبنده با پا ويا بدن دراداره مسابقه نقش بسزايي دارد واصولاً هدف ازحركات فريبنده برهم زدن تمركز حريف ، برهم زدن روند حمله حريف ، ايجاد رخنه دردفاع وگارد واستقرارحريف ، استفاده ازغفلت حريف براي اجراي تكنيكي مؤثر ، ايجاد فاصله ويا كم كردن سريع فاصله ، فراهم ساختن موقعيت حمله وضدحمله ، برهم زد ن تعادل حريف ، تحريك حريف به واكنش و كلام آخربه اشتباه انداختن حريف ميباشد .

نكته 11: انعطاف پذيري درهنگام فشارهاي تكنيكي ورواني : فرض كنيد دركشورومحيطي بيگانه سرگرم مبارزه باحريفي هستيد كه طرفداران زيادي نيزاورامورد تشويق قرارداده وسروصداي زيادي نيز ايجادكرده اند حريف هم تحت تاُثير همين تشويق ها فشارزيادي به شمامي آورد درچنين موقعيتهايي انعطاف پذيري شما هرقدربيشترباشد واجازه ندهدتمركزتان بهم بخورد واتكاء بنفس خودراازدست ندهيد مي توانيد ازهمة توانمندي خود استفاده كنيد .

نكته 12: پنهان كاري ، عدم اطلاع حريف از استراتژي ما : درطول مبارزه بايدبگونه اي عمل كنيم كه حريف ازشيوة واستراتژي مبارزه ما اطلاع نيابد،اززمانحمله ونوع آن هرچه كمتر مطلع گردد بهتر ميتوان ازوي امتياز گرفت ويا امتياز كسب شده را حفظ نمود.

نكته 13: پيروي واطاعت ازكوچ : بازيكن هرقدرهم مجرب وكاركشته باشدمي بايست كه نظرات سازنده كوچ خوددربكارگيري شيوة حمله وضدحمله ويا مواقع بحراني استفاده كندزيراكوچ هنگام مشاهده بازي هردومبارز ، بدورازفشار تكنيكي ورواني حريف قراردارد وبااتكاء به تجربيات خودمي تواند تكات كليدي با ارزشي دراختياربازيكن قراردهد .

نكته 14: حفظ بدن ازآسيت ديدن : حتي الامكان ازدرگيريهاي زيادوبي مورد وبي نتيجه ويا اجراي تكنيك بدون دقت كافي خوداري نمائيد همچنين مواظب حريفي كه سطح فني وتكنيكي اوازشما پائين تراست باشيد زيراچنين حريفاني امكان صدمه زدن بيشتري نسبت به حريفان وارد وفني دارند . حريفاني كه بيش ازحدهيجان زده باشندمي توانند باعث اسيب ديدن ماگردندبنابراين ميبايست مواظب چنين حريفاني نيزبود .

نكته 15: بازيخواني : يكي ازويژگيهاي مهم يك مبارزقدرت بازيخواني درمبارزه است وهرقدراين نيرودرفردقويتر وسريعترباشد وبخوبي پي به استراتژي حريف ببردميتواندراهكاركسب امتيازيا حفظ آنرا بكاربندد.

نكته 16 :‌عدم اجراي تكنيك هاي بيمورد:‌ بازيكن ميبايست ضمن اداره كردن بازي ودردست داشتن ابتكار عمل ازاجراي تكنيك هاي بيمورد اجتناب ورزد سه حالت ازمبارزه را درنظربگيرد .

1-بازيكن ازنظرامتيازي جلوست ،‌دراينحالت با انجام حركات اضافه احتمال به خطرافتادن وازدست دادن امتيازدور ازذهن نيست بنابراين ميبايست با جابجايي ها ورقص پاها ي مناسب وفريب دادن حريف روند بازي را بسود خود حفظ كنيم .

2-بازيكن درشرايط مساوي با حريف بسرمي برد ،‌دراين حالت نيزهرحركت نسنجيده اي مي تواند گران تمام شود بنابراين تا مطمئن نشده ايد وفرصت صحيح ضربه بدست نياورده ايد نتيجه را حفظ وبدنبال فرصت باشيد.

3- بازيكن عقب افتاده ونيازونيازبه كسب امتيازدارد ،‌ درحالت سوم هم نميبايست بي گداربه آب زد زيرا هرحركت بدون تفكرمي تواند به ازدست دادن امتيازبيشترمنجرشود وبايد با تغييرشيوة بازي ودرپيش گرفتن استراتژي مناسب امتيازعقب افتاده را جبران نمود.

 

خطاها در مسابقات کیوروگی

فدراسیون جهانی تکواندو برای ایمنی مبارزین، تشویق بازی جوانمردانه و تشویق مبارزین به اجرای تکنیک‌های برتر، اجرای برخی از تکنیک‌های تکواندو و حرکات را در مسابقات ممنوع کرده است. بنابرین اگر مبارزی در مسابقات و اجرای تکنیک‌ها، هر یک اصول فوق را نادیده بگیرد، توسط سرداور جریمه خواهد شد.


خطا های تکواندو به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1)      جویی: جویی یا تذکر، جریمه نیست و امتیازی از مبارز کم نمی‌شود. سرداور تنها به مبارز هشدار می‌دهد که از تکرار این حرکت خودداری نماید.

2)      کیونگو: خطاهایی که دارای شدت کمی باشند با کیونگو جریمه می‌شوند. هر دو کیونگو به اندازه یک امتیاز یا نمره منفی حساب می‌شود. کیونگو فرد محاسبه نخواهد شد. خطاهای کیونگو عبارتند از:

1)   بیرون رفتن از خط حد زمین (10 در 10 متر)

2)    فرار از مسابقه با پشت‌کردن به حریف

3)   زمین افتادن

4)   عدم مبارزه و کار نکردن

5)   گرفتن، بغل کردن یا هل دادن حریف

6)   ضربه‌زدن به هرقسمت از بدن که زیر کمر قرار دارد

7)    تظاهر به جراحت.

8)   ضربه‌زدن با نقاط غیرمجاز مانند سر یا زانو

9)    ضربه‌زدن به صورت حریف با دست

10)  رفتار یا گفتار ناشایسته مبارز یا کوچ

 

3)     گام‌جوم: خطاهایی که دارای شدت زیادی باشند با گام‌جوم جریمه می‌شوند. هر گام‌جوم به اندازه یک امتیاز منفی است. خطاهایی که جریمه گام‌جوم دارند، عبارتند از :

1)    ضربه‌زدن به حریف پس ازاعلام «گالیو» و قطه مسابقه توسط سرداور

2)    ضربه‌زدن به حریف زمین افتاده

3)    پرتاب‌کردن حریف بر زمین یا زمین انداختن حریف با گرفتن پای او

4)   ضربه‌زدن عمدی به صورت حریف

5)    قطع روند مسابقه توسط مبارز یا کوچ

6)    رفتار یا گفتار بسیار ناپسند مبارز یا کوچ

 

ناک‌دانی

اگر ضربه موثری به مبارزی اصابت کند و دارای شرایط یک ضربه مؤثر باشد، سرداور مسابقه را قطع و شروع به شمارشمی‌نماید. اگر مبارز پیش از شماره 8 آم ادگی خود را برای ادامه مسابقه اعلام نمود، سرداور یک امتیاز اضافی (جایزه) به حریف او می‌دهد. اما اگر مبارز توان ادامه مسابقه را نداشت، سرداور شمارش را تا 10 ادامه داده و حریفش را برنده اعلام می‌کند.

اعلام آمادگی با ایستادن
و گارد گرفتن مشخص می‌شود، البته بهتر است برای تشخیص بهتر داور کیهاپ نیز کشیده شود.

اصول امتیازگیری در مسابقات...

هر تکنیکی در مسابقات امتیاز یا نمره ندارد. داوران براساس قوانین تنها به تکنیک‌هایی امتیاز می‌دهند که دارای شرایط ویژه‌ای باشند. این شرایط عبارتند از:

نقاط ضربه‌زننده

در مسابقات تکواندو تنها با مشت یا پا می‌توان برای کسب امتیاز به حریف ضربه زد. (مشت فقط ضربه مومتونگ‌جیروگی و پا فقط قسمت‌هایی از که پایین‌تر از مچ قرار دارند)

مناطق مجاز بدن حریف

ضربه زدن به هر نقطه از بدن حریف دارای امتیاز نیست. برای این‌که جنبه مسابقه‌ای و ورزشی رعایت شود، مناطق ویژه‌ای از بدن حریف به عنوان هدف مشخص شده‌اند. این مناطق صورت و تنه هستند. منطقه گردی صورت که از بالا تا پایین بین محل رویدن موی سر تا گردن و از چپ به راست، بین دو گوش قرار گرفته، منطقه مجاز است و ضربه زدن به پشت سر امتیاز ندارد و چنانچه به عمد باشد، جریمه می‌گردد. ضربات به منطقه صورت دو امتیاز دارند و مشت زدن به صورت خطا محسوب می‌شود.

در مورد تنه، می‌توان به منطقه‌ای که توسط محافظ تنه (هوگو) پوشانده شده (منطقه رنگی هوگو) ضربه زد. ضربات به منطقه هوگو یک امتیاز دارند.

ضربه موثر

باید توجه کنید که هر ضربه‌ای دارای امتیاز نیست. ضربه‌ای است که با نقاط مجاز ضربه‌زننده به مناطق مجاز بدن حربف زده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:

1) اصابت ضربه دارای صدایی بلند باشد.

2) حریف را گیج کند و آن‌چنان قوی باشد که حریف در آن لحظه نتواند به مسابقه ادامه دهد.

3) حریف را تکان دهد یا به شدت بر زمین بیاندازد.

 

باطل‌شدن امتیاز

اگر مبارزی برای کسب امتیاز حریف را بگیرد یا هل دهد و یا خطای دیگری را انجام دهد، سرداور امتیاز آن تکنیک را باطل و به مبارز جریمه لازم را می‌دهد.

آماده شدن برای مسابقه

نام‌نویسی:

نام‌نویسی نخستین گام برای شرکت در یک مسابقه است. برای نام‌نویسی در هر مسابقه بنابر سطح آن و نیز رده سنی، مدارکی لازم است که هنرجو باید آنها را در زمان نام‌نویسی تحویل دهد. هنرجویان باید به تاریخ و مکان نام‌نویسی و وزن‌کشی  توجه داشته، آنها را یاد داشت کرده به خاطر بسپارند.

وزن‌کشی:

زمان و مکان وزن‌کشی در هر مسابقه توسط مسئولین اعلام می‌شود. معمولاً وزن کشی روز قبل از مسابقه انجام می‌شود. بنابرین هنرجو باید در وقت اعلام‌شده در محل وزن‌کشی حاضر و وزن‌کشی نماید.
وزن‌کشی یک بار انجام می‌شود و تنها ورزشکارانی که در بار اول به وزنی که نام‌نویسی
کرده‌اند نرسند، می‌توانند یک‌بار دیگر در وزن‌کشی شرکت کنند.

لباس و تجهیزات ایمنی:

 

 اگر چه مسابقات تکواندو محل رقابت دوستانه هنرجویان است، با این وجود بنابر قوانین و مقررات، مبارزین باید دارای لباس و تجهیزات لازم باشند. لباس مبارزین همان توبوک (لباس مخصوص تکواندو) است.
تجهیزات ایمنی نیز عبارتند از: کلاه ایمنی، محافظ تنه (هوگو)، محافظ کشاله‌ران (کاپ)،
ساق‌بند و ساعدبند.

برای ایمنی و پیشگیری از آسیب‌ها محافظ روی پا برای مبارزین رده سنی زیر 14 سال اجباری اعلام شده است.

اگر چه در حال حاضر استفاده از محافظ لثه در اختیار مبارزین است، ولی برای پیشگیری از آسیب‌های دهان و دندان بهتر است که هنرجویان محافظ لثه را حتی در تمرینات به کار ببرند.ضمنا لازم است که پس از هر روز تمرین حتما آن را با آب‌جوش تمیز و در جای مناسب نگهداری کنند.

دستکش نیز از تجهیزات ایمنی مبارزین است. رنگ آن باید با رنگ هوگو یکسان باشد.

راند طلایی

راند چهارم یا راند طلایی قوانین خاصی دارد که باید مبارزین با آن آشنا بوده و تمرین کرده باشند.

راند طلایی از امتیاز صفر بر صفر شروع می‌شود. مبارزی که اولین امتیاز را بگیرد برنده خواهد بود.

توجه داشته باشید که داوران تنها به یک مبارز امتیاز خواهند داد.

ضمناً مبارزی که در
راند چهارم یک امتیاز منفی (یک گام‌جوم یا دو کیونگو) بگیرد، بازنده خواهد بود.

چنانچه راند چهارم نیز با تساوی به پایان برسد، داوران
برتری یکی از مبارزین را براساس راند چهارم مشخص خواهند کرد. برتری مبارزین در مسابقه
بر اساس ابتکار عمل ایشان مشخص می‌گردد. مواردی که داوران برای تعیین برتری در نظر
می‌گیرند عبارتند از:

1)  مبارزی که بیشتر حمله‌ای کار کرده است.

2)  مبارزی که تکنیک‌های بیشتری زده است.

3)  مبارزی که تکنیک‌های دشوار و یا ترکیبی بیشتری اجرا کرده است.

4)   مبارزی که دارای اخلاق ورزشی بهتری بوده است.

 

اگرچه موارد قانونی روشن است، ولی باید در نظر داشته باشید که نتیجه مساوی به معنای برد نیست. بلکه بیشتر معنی بازنده می‌دهد. بنابراین تلاش نمایید تا در پایان مسابقات به نتیجه مساوی نرسید و کار به راند طلایی نکشد

یادگیری صحیح تکنیک‌های پایه

مرتبط با يادگيري صحيح تكنيك هاي پايه:

مجموعه آموزشی انقلاب در ضربات پا - استاد کانگ
آموزش کامل تمام فرم های تکواندو
آموزش سه بعدي تكنيك هاي تكواندو

یکی از متداول‌ترین مشکلاتی که افراد در باشگاه‌ها مرتکب می‌شوند، داشتن فرم و قالب نادرست است. این مسئله مانع گرفتن نتیجه می‌شود و شما را در خطر  سیب‌های جدی قرار خواهد داد که مهم‌ترین آنها مشکلات کمر است. از آنجا که هفته‌ها طول می‌کشد تا این آسیب‌ها درمان شوند، معمولاً مشکل‌ساز می‌شوند و اگر به خوبی تحت مراقبت قرار نگیرند، ممکن است تا آخر عمر برای‌تان مسئله ایجاد کنند. ورزش کردن با فرم مناسب و صحیح از  جمله مهم‌ترین نکاتی است که باید همیشه از آن آگاه باشید. بنابراین نسبت به یادگیری تکنیک‌های پایه و فرم صحیح اجرای آنها توجه زیادی داشته باشید.

اصل غافلگیری

غافلگیری در لغت حالتی است که در اثر حمله بی‌خبر شخصی به شخص دیگر یا دیده شدن شـخصی در حال انجام عملی غیر منتظره به وجود می آید و در اصطلاح رزمی یعنی وارد ساختن ضربت به حریف در زمان، مکان و حالتی که انتظار و آمادگی پذیرش و واکنش لازم علیه آن را نداشته باشد.

لازم است در توضیح اصل غافلگیری به یک نکته مهم اشاره کرد: لزومـی ندارد که حریف کاملا از حمله ما بی‌خبر باشد، تنها ضروری است که او دیـرتـر از آنـکـه بـتـوانـد واکـنـش مـؤثـری نـشـان دهـد، بـه اهـمـیـّت قـضـیـه پی‌برد و آگاه شود. در اجـرای ایـن اصـل بـایـد فضا و زمان را از حریف سلب کرد، یعنی نه فضا برای گسترش و جـابـه‌جـایـی و تـغـیـیـر حـالت در اخـتـیـار داشـتـه بـاشـد و نـه زمـان بـرای اجـرای واکنش.

اصـل غافلگیری ریشه‌ای کهن در تاریخ جنگ‌های دنیا  دارد. «سـون تـزو» طـرّاح شـیـوه‌هـای مـانـدنـی نـبـرد در چـیـن بـاسـتـان، اسـتـفـاده از اصل غافلگیری را به عنوان اساسی‌ترین شیوه‌های یک حمله پیروزی آفرین توصیه کرده و می‌گوید: بـا حـمـله‌هـای ناگهانی، حریف را در جاهایی که آماده نیست، غافلگیر و با گروه‌های ضربت بـه وی هـجـوم برید. سرعت و چالاکی، جوهره جنگ است. از فقدان آمادگی دشمن استفاده کنید و مـسـیرهای پیش‌بینی نشده را برگزینید و در جایی که برای خود مصونیّت ایجاد نکرده است او را بکوبید.

اهمیت اصل غافلگیری

اگـر چـه غـافلگیری تنها یکی از شیوه‌های اجرای تاکتیک‌های رزمی است، امّا اهمیت بسیاری در میان اصول رزم دارد. غافلگیری را «راه میان‌بر» پیروزی نامیده‌اند، زیـرا نـقـش مـسـتـقـیـم و بـسـیـار اثـرگـذاری در موفقیت هر مبارزی دارد. جان کالینز در اهمیت این اصل می‌گوید: غـافـلگـیـری چـنـانـچه با ترکیب‌های مختلفی از پنهان‌کاری، سرعت، فریب، منحصر به فرد بـودن و جـسارت  تقویت گردد، می‌تواند تعادل قدرت را قاطعانه جابه‌جا کند و راه دستیابی به پیروزی را با تلاشی بسیار کمتر از حدّ تصور هموار نماید.

آمادگی و شناخت اولیه برای مسابقه

  آگاهی از قوانین و مقررات: یک مبارز باید از تغییرات مختلف در اوزان، ابعاد محوطه شیاپ‌جانگ، تعداد داوران، قوانین وزن‌کشی، امتیازات، اخطارها، علائم، حتی هوگو و غیره، مطلع باشد تا در هنگام برخورد با هرکدام از موضوعات دچار مشکل و سردرگمی نگردد.

  نوع و سطح مسابقه:  مسلماً سطح مسابقات استانی، کشوری و یا بین‌المللی با یکدیگرتفاوت داشته و در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ما مؤثر خواهد بود. همچنین مسابقاتی نظیر لیگ که درآن بازیکن می‌بایست چندین بار در سطح ایده‌آل قرار
داشته باشد با مسابقاتی مثل تورنمنت‌ها که فقط در یک یا دو روز برگزار می‌شوند، برنامه‌ریزی یکسانی نخواهد داشت.

  شناخت حریفان و سطح فنی آنها: چنانچه مسابقه داخلی باشد، شناخت حریفان ساده است. درخصوص سایر مسابقات نیز با کمی جستجو می‌توان در مورد سایر بازیکنان و شیوة مبارزه‌شان اطلاعات باارزشی بدست آورد. 

  ارزیابی محل مسابقه: تفاوت‌های جغرافیایی گاه چنان زیاد و متغیراست که می‌تواند اثرات بیولوژیکی فراوانی بر ما بگذارد. برای مثال فرض کنید محل تمرین و زندگی‌تان درمنطقه‌ای سردسیر قرار دارد و می‌بایست در منطقه‌ای گرمسیر و یا شرجی مسابقه دهید. یا از نظر زمانی تفاوت چشمگیری با محل مسابقه داشته باشید. مثلاً وقتی‌که در محل زندگی شما شب است، در همان زمان محل مسابقه صبح یا ظهر باشد، بنابراین ساعت طبیعی بدن، شما را دچار مشکل می‌سازد.

  تعیین سطح آمادگی جسمانی و تکنیکی خود: تعیین میزان آمادگی جسمی بوسیله آزمون‌های استاندارد، این امکان را به شما می‌دهد تا برنامه دقیق‌تری جهت آماده‌سازی تدوین نمائید، نیازهای خود را بشناسید و درصد شدت و مدت تمرین بر روی هریک از فاکتورهای آمادگی جسمانی را مشخص سازید.

  تعیین زمان موجود: با مشخص کردن زمان موجود و در اختیار تا برگزاری مسابقه، می‌توانیم در انتخاب نوع برنامه‌ریزی و تمرین خود دقت بیشتری داشته باشیم و به تناسب کوتاه و یا بلند بودن این زمان، قاعدتاً نوع برنامه آماده‌سازی نیز متفاوت می‌باشد.

استفاده از وسایل مبارزه مناسب

پوشیدن هوگو مناسب و محکم از الزامات مبارزه است. هنگام مبارزه استفاده از کلاه نامناسبی که تنگ بوده و باعث ناراحتی شده و یا گشاد باشد که با کوچک‌ترین ضربه‌ای از سر بیافتد و یا بچرخد، یا هنگام رقص پا و جابجایی‌ها در سر لق بزند، می‌تواند تمرکز فکر را برهم زده و باعث از دست دادن امتیاز گردد.

حتماً از توبوکی که قبلاً با آن چند جلسه تمرین کرده‌اید استفاده نمائید. زیرا ممکن است در لباس نویی که تا بحال با آن فعالیت نداشته‌اید، احساس آرامش و راحتی ننماید. ظاهر ژولیده و درهم می‌تواند این احساس را در دیگران بوجود آورد که مبارز از روحیة بالایی برخوردار نیست و این موضوع می‌تواند روحیه حریف مقابل را چند برابر کند.

 

دانلود کلیپ تمرینات تیم ملی تکواندو (کیوروگی)

آموزش کامل و حرفه ای مبارزه تکواندو، زبان فارسی


 
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

بخش نظرات این مطلب

کد امنیتی رفرش

آموزش کامل تمام فرم های تکواندو -یک تا هفده

آموزش کامل تمام فرم های تکواندو 


  آموزش چهار طرفه تمامی فرم ها و اصطلاحات تکواندو یک تا هفده تگوک ها  پومسه ها
 

آموزش کامل تمام فرم های تکواندو -فرم 1 تا 17

 

  همراه با اجرای پومسه قهرمانان برتر ایرانی و کره ای در مسابقات مختلف جهانی


آموزش كامل  همراه با تلفظ اصطلاحات

فرم يك تا هفده

همراه با گارانتی تعویض  محصول


ادامه توضیحات و لینک های خرید کلیک کنید

بنر باشگاه خلیج فارس

باشگاه آنلاین خلیج فارس

آمار
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 478
کل نظرات کل نظرات : 323
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 9
تعداد اعضا تعداد اعضا : 359

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,002
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,815
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 8
بازدید کلی بازدید کلی : 10,597,629

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 44.222.104.206
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
ورود کاربران

رمز عبور را فراموش کردم ؟
عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
پربازدیدترین مطالب:
 بازدید : 208371 آموزش تصویری و فلسفه فرم های تکواندو - فرم یک تگوک ایل جانگ
 بازدید : 188473 افزایش قد و رشد مناسب - راه های افزایش قد به روش طبیعی
 بازدید : 169703 استاد کانگ در تخت جمشید
 بازدید : 146547 روش شش تکه کردن عضلات شکم
 بازدید : 95353 عکس های جالب تمرین ضربات پای کلاسیک استاد کانگ با هادی ساعی جدید
 بازدید : 69185 دانلود کليپ اجرای تیم ملی در مسابقات جهانی تکواندو هان مادانگ 2011
 بازدید : 55417 دانلود کلیپ دیدنی از صحنه های فوق العاده پارکور
 بازدید : 55127 بهترین ورزش برای دعوا در خیابان و دفاع از خود چیه؟
 بازدید : 53519 دانلود کلیپ تمرینات تیم ملی تکواندو (کیوروگی)
 بازدید : 43671 دانلود کلیپ حرکات آکروباتیک و زیبای ژیمناستیک - توسط یک نونهال
 بازدید : 43185 بهداشت دهان و دندان
 بازدید : 43019 مضرات نوشدن آب زیاد، 8 لیوان در روز
 بازدید : 40845 استاندارد های کثیف -در پی شکایت وزارت بهداشت از استاد حسین خیر اندیش
 بازدید : 40437 عکس -ضربات پا در تکواندو
 بازدید : 36195 کشش مفاصل و ماهیچه ها و تمرینات انعطاف پذیری
 بازدید : 34747 اين روغن چربي هاي شما را آب مي كند!
 بازدید : 34257 چگونه قدرت وسرعت خودرا به طور همزمان در ورزش افزایش دهیم؟
 بازدید : 34233 29 نکته کاربردی برای میارزین تکواندو
 بازدید : 28881 زیباترین ضربات در هنر های رزمی - تکواندو - عکس
 بازدید : 28299 دوازده اثر مثبت و شگفت انگیز ماساژ!
آخرین مطالب:
تاریخ : جمعه 03 بهمن 1399 به نام لاغری، به کام مرگ - داروهای لاغری
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1395 کانال تلگرام فروشگاه تخصصی ورزش و سلامت - اکشن شاپ
تاریخ : دوشنبه 26 بهمن 1394 جلوگیری از پیری زودرس - علت های زود پیر شدن و راز جوانی
تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 مصاحه ابراهیم ابن علیان با روزنامه خبر ورزشی
تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394 آموزش ماساژ بازتابی کف دست و پا +عکس
تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394 ماساژ ضرورت است، نه تجمل
تاریخ : شنبه 30 آبان 1394 مصاحبه عبادی مدیر باشگاه خلیج فارس در روزنامه خبر ورزشی
تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 مطلب مهم راجع به چای سبز
تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393 آشنایی با طبع مواد غذایی
تاریخ : یکشنبه 07 دی 1393 آشنایی با روغن ها
تاریخ : شنبه 01 آذر 1393 بهداشت دهان و دندان
تاریخ : سه شنبه 04 شهریور 1393 نتایج مسابقات جهانی تکواندو هان مادانگ -کره جنوبی
تاریخ : یکشنبه 26 مرداد 1393 نتایج مسابقات تکواندو هان مادانگ قهرمانی استان آقایان
تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393 ورزش و سلامتی /جلوگیری از درد گردن و شانه با ورزش کوتاه
تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 نتایج نهمین دوره مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ و قهرمانی تیم لنجان در پومسه ابداعی و تیم نمایش
تاریخ : سه شنبه 06 خرداد 1393 ایران قهرمان سومین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا
تاریخ : سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 قرار دادهای میلیاردی فوتبال و پرداخت نکردن چندرغاز حقوق کشتی گیران
تاریخ : جمعه 19 اردیبهشت 1393 آموزش آمادگی برای مبارزه - آناتومی رزمی کار
تاریخ : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 6 حرکت مهم در مبارزه
تاریخ : یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 راهبانی با شکم های برجسته اما خطرناک